หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  คณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าประเมินสวนพฤกษศาสตร์ ด้านที่ 1

  นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้ารับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561

  การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ในด้านการรักษาความปลอดภัย ทางถนนและระเบียบวินัยจราจร

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดพิธี วันไหว้ครู

  โรงเรียนนาโบส์พิทยาคมจัดกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ

  โรงเรียนนาโบส์พิทยาคมจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ต่อไป